Friday, October 15 at 13:00 in Nordenskiöldsalen.

Roza Khoban, Stockholm University.

Opponent: Andreas Moxnes, University of Oslo.