Forskarutbildningen i nationalekonomi vid Stockholms universitet ges av Nationalekonomiska institutionen i samarbete med Institutet för internationell ekonomi (IIES) samt Institutet för social forskning (SOFI). Beslut om antagning m m fattas av en samordningsgrupp bestående av professorerna Ann-Sofie Kolm (Nationalekonomiska inst.), Jakob Svensson (IIES) och Matthew Lindquist (SOFI). Studierektor är Ann-Sofie Kolm (Nationalekonomiska inst.).

- Information om ansökan och kursprogram m.m. (engelska hemsidan)


SDPE – ett samarbete med HHS

Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm erbjuder ett gemensamt kursprogram för doktorander inom nationalekonomi, ekonomisk statistik och finansiell ekonomi. Detta samarbete har namnet Stockholm Doctoral Course Program in Economics, Econometrics and Finance, SDPE.

Webbsida för SDPE på HHS.


Kursprogrammet

Samtliga kurser ges på engelska. Under första året läses kurser i matematik, mikroekonomi, statistik, ekonometri samt makroekonomi (totalt 60 av 105 högskolepoäng). Andra och tredje året läses resterande 45 högskolepoäng och avhandlingsarbetet inleds. Andraårskurserna organiseras ofta i sekvenser om 2-3 kurser och varje doktorand bör ta minst en hel sekvens. Kurser som ges ofta är t ex makro, finans, arbetsmarknadsekonomi, industriell organisation, spelteori, politisk ekonomi samt ekonometri. Kurser i offentlig ekonomi, hälsoekonomi, doktrinhistoria, internationell ekonomi samt handelsteori ges även.


Avhandlingen

Avhandlingsarbetet inleds under andra året och förväntas vara avslutat vid slutet av fjärde året. Avhandlingen består av ett antal uppsatser, som inte behöver vara inom samma område. Om samtliga uppsatser är ensamförfattade är de typiskt sett tre till antalet. Kvalitetskravet är att varje uppsats skall vara publiceringsbar (men inte nödvändigtvis publicerad) i en internationell vetenskaplig tidskrift med refereeförfarande. Handledare är professorer och docenter vid nationalekonomiska institutionen, IIES och SOFI, med bistånd av juniora forskare. För att avhandlingsarbetet skall kunna bedrivas framgångsrikt är det viktigt att handledaren är väl insatt i avhandlingsämnet.

Lista på potentiella handledare och deras specialområden


Disputationen

Den färdiga avhandlingen diskuteras och försvaras vid en offentlig disputation. Opponenten, som måste ha en doktorsgrad i nationalekonomi, kommer från ett annat (svenskt eller utländskt) universitet. Betygskommitten består av tre personer, varav högst en är docent och de övriga professorer. En kommer från Nationalekonomiska institutionen, IIES eller SOFI, en från en annan institution inom samhällsvetenskaplig fakultet vid SU och den tredje från en annan nationalekonomisk institution. Betyget kan vara godkänt eller icke godkänt.

Lista på avhandlingar i nationalekonomi vid Stockholms universitet