För de kurser som ges under vårterminen 2021 kommer all undervisning på grund- och avancerad nivå ges digitalt på distans. Om läget så medger, kan så kallad hybridundervisning bli aktuell för vissa kurser.

Vid undervisning som sker via Zoom och live är det viktigt att studenter deltar med kameran påslagen. Det ökar koncentrationen och gör att undervisningen mer liknar undervisning i sal.

För kurser som startar under första halvan av terminen kommer salstentor att ersättas med digitala hemtentamina (ordinarie och omtentamen). För kurser som startar under andra halvan av terminen kommer salstentor att ersättas med digitala hemtentamina (ordinarie och omtentamen), om inte annat beslut fattas senast 2021-03-01.

För kandidat- respektive masteruppsatser kommer uppsatsseminarier genomföras digitalt med närvaro av försvarande författare, opponent och ordförande vid respektive seminarium. Krav på närvaro vid andra uppsatsseminarier gäller inte (studenter rekommenderas att delta även vid andra uppsatsseminarier).

Alla tentamina eller omtentamina, som ersätts med digital hemtentamen, och är schemalagda på en lördag eller söndag kan komma att flyttas till närmast möjliga helgfria vardag.

Vad som gäller för respektive kurs kommer att meddelas på kursplatsen på Athena.