Vanessa Sternbeck Fryxell

Vanessa Sternbeck Fryxell försvarade framgångsrikt sin avhandling “Essays on Interbank Markets” under förra veckan. Opponent var Falko Fecht, Frankfurt School of Finance and Management.

På interbankmarknaden lånar banker med likviditetsbrist från banker som har ett likviditetsöverskott. Lånen är ofta kortfristiga och osäkrade. En väl fungerande interbankmarknad är av stor vikt för flertalet intressenter på finansmarknaderna, såsom bankerna själva, centralbanken samt andra aktörer som handlar i finansiella instrument knutna till interbankräntan. I sin avhandling studerar Vanessa olika aspekter av interbankmarknaden.

Avhandlingen hittar ni på DIVA via denna länk.