1. Generellt vid behörighet

Institutionen kan bedöma behörighet till grundkurs (krävs särskild behörighet) eller annan nivå i nationalekonomi som ges av nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

1.1 Ansökningsförfarande
En formell ansökan krävs, nationalekonomiska institutionen kan tillhandahålla blankett.

1.2 Dokumentation
Original eller vidimerade kopior på åberopade meriter (t.ex. kurs-beskrivningar, kurslitteratur, betygs-intyg, förklaring av betygssystem samt betygsgränser från högskolan eller utländska lärosätet) skall alltid medföras ansökan. Studievägledare eller annan, av institutionen utsedd handläggare, har rätt att kräva ytterligare dokumentation om vederbörande finner så lämpligt. Undantag från viss dokumentering kan göras om studenten läst vid annan svensk högskola. Betyg kan dock aldrig utgöra undantag vid åberopande av studier.

1. 3 Beslutsmeddelande
Studievägledare fattar på delegation av prefekten beslut om eventuell behörighet. Beslutet fattas skriftligt med information om hur beslutet kan överklagas.

1.4 Överklagan
Överklagan av beslutet skall vara Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet, tillhanda senast 3 veckor efter beslutsdatum. Sökanden måste ange vilket beslut som överklagas, vilken ändring sökanden önskar, samt skäl för ändring av beslut. Beslutet prövas först av universitetet. Om beslutet inte ändras så som sökanden begärt lämnas överklagandet över till Överklagandenämnden för prövning.

2. Handläggning

Ansökan handläggs utan fördröjning.

3. Behörighet, plats på kurs samt tillgodoräkning

Beslut om behörighet innebär inte beslut om tillgodoräkning. Eventuell tillgodoräkning skall ansökas om separat. Beslut om behörighet innebär inte heller plats på kurs. I regel måste studenten själv ansöka och komma in på önskad kurs/moment på grundval av sina meriter, eventuella undantag från denna regel ska framgå av behörighetsbeslutet.