1. Generellt vid tillgodo

Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet kan tillgodoräkna och bedöma behörigheter för national-ekonomiska kurser tagna vid annan svensk högskola eller utländskt, av Högskoleverket godkänt, universitet. Bedömning om tillgodoräkning görs för kurser i nationalekonomi om huvudämne eller annat ämne som omfattar minst 20 poäng.

1.1 Ansökningsförfarande

Den sökande ska vara aktiv student, dvs. antagen och registrerad vid åtminstone en kurs vid SU gällande den termin tillgodoräknandet ges. En formell ansökan på en av national-ekonomiska institutionen godkänd blankett krävs.

1.2 Dokumentation

Original eller vidimerade kopior på kursbeskrivningar, kurslitteratur, betygsintyg, förklaring av betygssystem samt betygsgränser från högskolan eller utländska lärosätet skall alltid medföras ansökan. Studievägledare eller annan, av institutionen utsedd handläggare, har rätt att kräva ytterligare dokumentation om vederbörande finner så lämpligt. Undantag från viss dokumentering kan göras om studenten läst vid annan svensk högskola. Betyg kan aldrig utgöra undantag.

1. 3 Beslutsmeddelande
Studierektor fattar på delegation av prefekten beslut om eventuell tillgodoräkning. Beslutet fattas skriftligt samt meddelas student med information om hur beslutet kan överklagas.

1.4 Överklagan
Överklagan av beslutet skall vara nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet, tillhanda senast 3 veckor efter beslutsdatum. Sökanden måste ange vilket beslut som överklagas, vilken ändring sökanden önskar, samt skäl för ändring av beslut. Beslutet prövas först av universitetet. Om beslutet inte ändras så som sökanden begärt lämnas överklagandet över till Överklagandenämnden för prövning.

2. Kurser tidigare examinerade vid institutionen

2.1 Om ingen motsvarighet finns i kursplanen för kurs/moment som ges idag beviljas tillgodoräknande inte i normalfallet (se punkt 3, 4).

2.2 Om motsvarighet finns i kursplanen för kurs/moment som ges idag beviljas tillgodoräknande för den/det kursen/momentet (se punkt 3 och 4).

2.3 Kurs eller kursmoment som tidigare examinerats vid institutionen och som idag är del av moment tillgodoräknas inte.

2.4 Kursmoment som examinerats på högre nivå kan i undantagsfall tillgodoräknas som kursmoment på lägre nivå.

3. Kurser examinerade vid andra universitet

3.1 Kurs eller kursmoment som examinerats vid andra universitet och som motsvarar del av kursmoment vid nationalekonomiska institutionen, SU, tillgodoräknas ej.

3.2 Följande principer skall tillämpas när en student begär att ett kursmoment eller hel kurs skall tillgodoräknas istället för ett eller flera moment av kurs som ges av institutionen:

Hel kurs tillgodoräknas på nivå om den i sin helhet motsvarar nivån på kurser som idag ges av institutionen. (Se punkt 4.2).
Kursmoment tillgodoräknas som befintligt kursmoment om den i sin helhet motsvarar moment som idag ges av institutionen. (Se punkt 4.1).
Hel kurs eller kursmoment som endast delvis eller inte alls motsvarar hel kurs eller moment på kurs som ges av institutionen tillgodoräknas i normalfallet inte. I undantagsfall kan kurser/kursmoment som delvis motsvarar hel kurs eller kursmoment tillgodoräknas.
Kursmoment som examinerats på högre nivå vid ett annat universitet kan i undantagsfall tillgodoräknas inom befintligt moment på kurs på lägre nivå.

3.3 Hel och avslutad kurs tillgodoräknas normalt sett inte istället för kursmoment om kursen har lästs vid annat universitet. Hel och avslutad kurs kan tillgodoräknas istället för kursmoment om kursen lästs vid utländskt universitet.

3.4 För kurser tagna utomlands av studenter vid Stockholms universitet som deltar i internationella utbytesprogram via ett centralt utbyte vid Stockholms universitet eller via något av nationalekonomiska institutionens avtal, finns särskilda regler. Systemet bygger bl.a. på att studenten kontaktar institutionen för att ingå ett avtal om vilka kurser som kan tillgodoräknas på olika nivåer. Kurs eller kursmoment av kurs som studenten erhållit inom ramen för avtalet tillgodoräknas enligt överenskommelse. Kurser som motsvarar kurser som redan lästs vid Stockholms universitet får inte tillgodoräknas.

3.5 Kurser eller moment av kurs som examinerats vid andra universitet och som redan getts poäng på av Stockholms universitet tillgodoräknas inte.


4. Handläggning

Tillgodoräknade kan ges på 2 olika sätt; inom befintlig kurs/kursmoment eller som ”annan kurs inom ämnet”.

4.1 Tillgodo inom befintlig kurs/moment
Om de utländska kurserna anses motsvara hela kurser eller kursmoment vid national-ekonomiska institutionen vad gäller innehåll, omfattning och nivå. Tillgodoräknandet läggs in i LADOKs rutin RS 20 om hel kurs ska tillgodoräknas och dessutom i RS 01 om enbart kursmoment ska tillgodoräknas.

4.2 Tillgodo som ”annan kurs inom ämnet”
Om de utländska studierna anses motsvara kurser eller kursmoment vid nationalekonomiska institutionen till nivå men ej till omfattning och innehåll. Tillgodoräknandet läggs in i LADOKs rutin RS 20 och kan innebära att studenten får mer än 20 poäng på en viss nivå.

4.3 Handläggningstid
Ansökan handläggs utan fördröjning. Vid stor arbetsbelastning prioriteras ansökningar från studenter som rest inom ramen för ett centralt utbyte eller med något av nationalekonomiska institutionens avtal.

5. Betygssättning

Olika regler tillämpas beroende på vid vilket universitet de åberopade studierna tagits.

5.1 Betygssättning vid tillgodo från annat svenskt universitet
Vid tillgodoräkning översätts även betyget till motsvarande, betygsskala U-VG.

5.2 Betygssättning vid tillgodo från utbytesstudent inom centralt avtal eller något av nationalekonomiska institutionens avtal. Se punkt 5.1.

5.3 Betygssättning vid tillgodo från utbytesstudent utanför centralt avtal eller utanför något av nationalekonomiska institutionens avtal. Tillgodoräkning utan översättning av utländskt betyg, dvs. svenskt betyg (U-VG) ges ej.

6. Behörighet vid tillgodoräkning

Beslut om tillgodoräkning innebär inte automatiskt behörighet till högre nivå inom ämnet. Eventuell behörighet till högre nivå skall framgå av tillgodoräknandebeslutet. Utländska kurser som tillgodoräknats inom befintlig kurs ger behörighet till fortsatta studier på den aktuella kursen. Besked om behörighet är ej ett löfte om plats på kurs/moment, studenten måste själv söka och komma in på önskad kurs/moment på grundval av sina meriter.