Sjugradiga betyg ges på institutionens kurser; för godkänt betyg A till E där A är högst och för underkänt betyg Fx och F där Fx är högre än F.

Information om betygskriterierna anges i kursplanen för respektive kurs, som finns i pdf-format i kursdatabasen sisu: http://sisu.it.su.se/search.

I normalfallet, och om examinator inte anger annat, examineras kurserna skriftligt enligt följande betygsskala:
 

7-gradigt betyg Procent på tentamen
A 90-100%
B 75-89%
C 60-74%
D 50-59%
E 45-49%
F eller FX 0-44%