OBS! Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig i tid för att få skriva tentamen. Anmälan till tentamen görs via https://www.student.ladok.se.

Duggor och omduggor

 • Duggor på Nationalekonomi I är sedan ht13 en särskild examination som förs in i Ladok med betyget G eller U. När man skrivit en dugga med godkänt resultat (6 poäng eller högre) har man klarat av 2,5 av kursens 15 hp.
 • För de studenter som inte redan fått G på Dugga 1 och/eller Dugga 2 ges vid tentamenstillfällena möjligheten till "omdugga" på båda dessa. Omduggorna tillhör inte tentamen utan kallas bara Dugga 1 och Dugga 2
 • Examinationer med godkänt betyg får inte skrivas om. Endast den som blir underkänd på duggan kan skriva omdugga vid något av tentamenstillfällena.

Tentamen och omtentamen

 • Ordinarie tentamen är det första tentamenstillfället när en kurs ges.
 • Omtentamen är det nästföljande tentamenstillfället.
 • På samtliga kurser ges en ordinarie tentamen och en omtentamen per kurs varje gång kursen ges.
 • Ingen begränsning finns för registrerade studenter av den tid under vilken möjlighet till omtentamen står öppen eller av antalet omtentamenstillfällen, under förutsättning att kursen inte upphört eller avsevärt omarbetats.
 • Om en kurs upphör eller avsevärt omarbetas ges en extra tentamen per termin under ytterligare tre terminer.
 • En student som godkänts vid en examination får inte examineras fler gånger i syfte att höja sitt betyg.
 • Studenter registrerade på någon av Nationalekonomi I har möjlighet att examineras på tentamina som ges på Mikroteori med tillämpningar, långsam studietakt och Makroteori med tillämpningar, långsam studietakt och vice versa. Den credit som ges på den kurs där man är registrerad gäller dock inte vid den andra kursens tentamina.

Delexamination

 • På vissa kurser finns möjligheten att delta i delexaminationer som ger studenten tillfälle att erhålla credit till sluttentamen. Credit innebär att studenten inte behöver lösa vissa frågor vid tentamen. Möjlighet att delta i delexamination är endast garanterad för förstagångsregistrerade studenter.
 • På Nationalekonomi I ges en seminarieserie från vilken man kan få med sig 16 poäng (=maxpoäng) till motsvarande fråga på tentamen. För att erhålla credit från seminarieserien behöver man genomföra seminarieserien med godkänt resultat (obligatorisk närvaro, inlämningsuppgifter, redovisning och opponering). I seminarieserien får man missa högst ett tillfälle och får då en extra inlämningsuppgift att göra. Om man har ett godkänt resultat från seminarieserien behöver man inte besvara motsvarande fråga på tentamen.
 • Studenten kan bara tillgodoräkna sig crediten vid ordinarie tentamen och omtentamen den termin då crediten erhålls. Se även sista punkten under föregående rubrik.
 • Student som saknar giltig credit kan genomgå ny delexamination och på så sätt erhålla ny credit efter omregistrering på kursen förutsatt att studenten erhållit plats i en undervisningsgrupp. Observera att omregistrering i sig inte innebär att man erhåller plats i undervisningsgrupp, bara att man kan gå upp och tentera. Möjligheten att som omregistrerad på nytt få plats i undervisningsgrupp beror bland annat på platstillgången till den aktuella kursen eller om synnerliga skäl föreligger. Kontakta respektive kursadministratör för mer information.

Så länge gäller Duggor och Seminariecredit:

 • Duggor: Så länge som examinationerna i Nationalekonomi I utgörs av Dugga 1 (2,5 hp), Dugga 2 (2,5 hp) och Tentamen (10 hp) gäller duggorna tills vidare. Om nuvarande kurs revideras eller en helt ny kurs i Nationalekonomi I skulle införas gäller fortfarande högskolepoängen. Om duggor från en tidigare kurs kan tillgodoräknas i ny kurs måste däremot prövas i det aktuella fallet.
 • Seminariecredit: Se under rubriken Delexamination ovan.