Betyg

Betyg från duggor och tentor anslås på minastudier.su.se. De meddelas senast tre veckor efter examinationen alternativt två veckor före omexamination. Examinationer med godkänt betyg i Ladok får inte skrivas om.

Slutbetyg på kurs inom Nationalekonomi I ges när en student har godkänt betyg på Dugga 1, Dugga 2 och tentamen. Slutbetyget på kursen blir då samma som betyget på tentamen.

Utlämning av duggor och tentor

  • Institutionen meddelar berörda studenter när duggor och tentor kan hämtas efter att betyget har anslagits.
  • Student som hämtar ut examination skall kunna legitimera sig. Om ombud används skall fullmakt för ombudet finnas och ombudet skall kunna legitimera sig.
  • Studenten skall kvittera att han eller hon erhållit sin tentamen.
  • Student som avser begära omprövning/rättelse av betygsbeslut, rekommenderas att begära en kopia av tentamen (se nedan).
  • Ej uthämtad tentamen sparas två år efter tentamenstillfället, varefter den makuleras.

Begäran om omprövning/rättelse av betyg

  • Examinators betygsbeslut kan ej överklagas.
  • Studenten rekommenderas att lämna in eventuell begäran om omprövning så snart som möjligt. För att säkerställa att fuskmisstankar utesluts, rekommenderas studenten att begära en kopia av tentamen.
  • Begäran om omprövning ska inlämnas på en särskild blankett som institutionen tillhandahåller (kontakta kursadministratör).

Tentamensgenomgång

För vissa kurser anordnas tentamensgenomgång efter första tentamenstillfället. Tid och plats framgår av tentamensschemat.

Vid tentamensgenomgången går examinatorn och rättande lärare igenom hur svaren på frågorna bedömts och vad som krävs för respektive betyg.