Skrivtid

Skriftlig examination börjar alltid på utsatt tid. Skrivtiden börjar löpa då skrivvakten meddelar att skrivningen börjat.


Tentandens ansvar att följa reglerna

Tentanden ska följa skrivvakts anvisningar och tillsägelser. Tentanden ska låta skrivvakt kontrollera identitetskort och medhavt material.


Identitetskontroll och namnteckning

Tentanden ska uppvisa godkänd legitimation. Tentanden skall anteckna sitt namn och personnummer (eller vid anonym tentamina annan identifikationskod) enligt skrivvaktens anvisningar.


Placering i skrivsalen

Det ska alltid anslås placeringslistor innan salstentamina. På dessa ska alla som anmält att de ska skriva tentamen finnas med och enkelt kunna utläsa vilken plats de ska placera sig vid. Tentander som inte anmält sig i förväg får endast delta i tentamen i mån av plats och placeras i sådana fall av skrivvakten.


Personliga tillhörigheter

Väskor och kläder ska lämnas vid väggarna. Mobiltelefon bör inte tas med till tentan, men om den är med måste den vara helt avstängd (inte bara i ljudlöst läge) och ligga i väska eller jacka vid väggen.


Hjälpmedel

Endast sådana hjälpmedel som på förhand medgivits av examinator får medföras till tentamen. Den generella regeln vid Nationalekonomiska institutionen är att inga hjälpmedel är tillåtna (utom penna, suddgummi och linjal).


Papper

Tentamen får endast skrivas på papper som delas ut av skrivvakten.


Förbud att lämna skrivsalen tidigare än efter 30 minuter

Ingen får lämna skrivsalen förrän 30 minuter av skrivtiden har gått. Eventuellt försenade beviljas inte tillträde till skrivssalen 30 minuter efter det att skrivtiden börjat. Vid duggor på Nationalekonomi I är motsvarande tidsgräns 15 minuter.


Förbud för tentander att samtala

Samtal mellan tentander eller mellan tentand och utomstående, exempelvis via mobiltelefon, får inte förekomma förrän samtliga som deltagit i tentamen lämnat in sina tentamina till skrivvakten. Detta förbud gäller såväl i skrivsalen som under eventuella rökpauser och toalettbesök.


Rökpaus och toalettbesök

Tentanden får ta rökpaus tillsammans med skrivvakt enligt skrivvaktens instruktioner, dock får rökpaus inte medges vid kortare examination som innehåller så kallade kryssfrågor. Skrivvakten ska ge besked om vilka toaletter som får användas.


Inlämning

Tentanden får inte ta med sin skrivning ur skrivsalen utan ska personligen lämna den till skrivvakten. Vid inlämning av svar skall tentanden lämna in ett svarsomslag för varje besvarad fråga på tentamen med undantag för svarsblanketter som ej behöver omslag. Observera att även en "blank" skrivning ska lämnas till skrivvakten innan tentanden lämnar skrivsalen. Sådant blankt svar registreras som underkänt men påverkar inte studentens möjligheter till förnyad examination.


Skyldighet för den som uppträtt störande att avlägsna sig

Tentand som uppträtt störande ska på skrivvakts uppmaning avlägsna sig.


Fusk

Tentand som misstänks för fusk får fortsätta att skriva för att inte övriga tentander skall bli störda. Eventuellt fusk behandlas efter anmälan från prefekt/studierektor av universitetets Disciplinnämnd. Länk till Riktlinjer för disciplinärenden