Jonas Häckner, prefekt

Rikard Forslid, ställföreträdande prefekt

Anita Karlsson, administrativ chef

Anders Fogelberg, biträdande administrativ chef

Adam Jacobsson, studierektor grund- och avancerad nivå

Ann-Sofie Kolm, studierektor forskarnivå