Institutionens kurser har en sjugradig skala: godkänt betyg är A till E där A är högst. Underkänt betyg är Fx och F där Fx är högre än F.

Information om betygskriterierna ser du i kursplanen för respektive kurs. Den kan du söka upp i kursdatabasen sisu: http://sisu.it.su.se/search.

I normalfallet examineras kurserna skriftligt enligt betygsskala:
 

7-gradigt betyg Procent på tentamen
A 90-100%
B 75-89%
C 60-74%
D 50-59%
E 45-49%
F eller FX 0-44%