Kursen introducerar makroekonomiska problem och metoder. Den består av en teoridel och en tillämpningsdel. Teoridelen lär ut beräkningsgrunder för bruttonationalprodukten (BNP) och teorier för hur produktion, arbetslöshet och inflation bestäms. Den lär också ut teorier för hur finans- och penningpolitik påverkar ekonomin på kort och medellång sikt. Vidare lär den ut teorier för tillväxt, konjunkturcykler och för hur olika valutasystem påverkar BNP, sysselsättning och förutsättningarna för den ekonomiska politiken. I tillämpningsdelen studeras stabiliseringspolitiska problem i en öppen ekonomi, konjunkturell och långsiktig ekonomisk utveckling samt olika synsätt på stabiliseringspolitikens roll och möjligheter. Kursen ger även en viss orientering om nationalekonomins utveckling.

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig grunderna i makroekonomisk analys. Makroekonomisk analys används i stor utsträckning inom banker, vissa delar av statsförvaltningen och internationella organisationer med ekonomisk inriktning. Den utgör grunden för all slags omvärldsanalys med ekonomiska förtecken.