Kursens mål och innehåll:

Kursen syftar att ge träning i att analysera ekonomiska problem i anslutning till tidigare lästa kurser inom programmet, genom utförandet av en egen undersökning som presenteras skriftligen i form av en uppsats.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: genomföra en självständig nationalekonomisk undersökning på avancerad nivå med vetenskaplig analysmetod och utan lång tidsutdräkt, kritiskt och självständigt förhålla sig till i undersökningen använt material, klart disponera och redovisa analysresultaten samt argumentera skriftligen och muntligen för de egna resultatens giltighet, samt analysera och värdera resultatet av andras undersökningar på samma nivå.

Civilekonomuppsatsen består av två delar: (a) Författande av uppsatsen och offentligt försvar av densamma vid seminariebehandlingen (28 hp). (b) Närvaro och aktivitet vid minst 3 uppsatsseminarier utöver det då den egna uppsatsen behandlas samt opposition på en uppsats (2 hp).

Datum för schemalagd (ibland obligatorisk) undervisning samt datum för uppsatsinlämning etc är identiska med motsvarande för Kandidatuppsatsen i Nek. Av praktiska skäl hänvisas studenter som skriver Civilekonomuppsats till den information som finns tillgänglig på Kandidatuppsatskursens sida (se Nationalekonomi II & III / EC6902 Kandidatuppsats i nationalekonomi).

Kurser i nationalekonomi på grundnivå