Nationalekonomi...

...belyser hur ekonomiska mekanismer påverkar individer, hushåll, företag och ytterst hela samhället. Mikroekonomin behandlar marknader och priser - hur priserna på varor och tjänster bestäms och vilken information priserna ger om efterfrågan och produktionskostnader. Makroekonomin studerar hur ett lands ekonomi fungerar som helhet och hur arbetslöshet, inflation, investeringar och ekonomisk tillväxt kan förklaras. Inom båda ämnesgrenarna studeras hur ekonomisk politik påverkar utvecklingen av den ekonomiska välfärden. Nationalekonomer arbetar dels med teoretiska modeller, dels med att pröva teorier med hjälp av data om faktiska förhållanden.

Matematik...

...ger de redskap som används för kvantitativa analyser inom såväl naturvetenskap och teknik som ekonomi och beteendevetenskap. Matematisk analys används av ekonomer till att utveckla modeller som beskriver ekonomiska samband, t ex hur priser bestäms på marknader med olika konkurrensgrad. Linjär algebra och geometri kan bland annat användas inom matematisk optimeringslära såväl till att minimera risken och maximera ett företags förväntade vinst av olika investeringar, som till att maximera samhällsnyttan av offentlig planering. I gränslandet mellan matematik och matematisk statistik återfinns finansmatematiken som bland annat tillämpas allmänt vid prissättning av optioner och andra finansiella derivat.

Matematisk statistik...

...är den del av den matematiken som studerar hur man kan analysera situationer som innehåller någon form av slump (naturlig variation). Sannolikhetsteorin handlar om modellering och beräkning av sannolikheter, med tillämpning på bland annat riskbedömning och prognoser inom försäkringsrörelse, riskanalys vid penningplacering ("Value-at risk") och analys av aktiekurser. Statistisk analys (eller inferensteori) handlar om hur man kan dra slutsatser från datamaterial som påverkats av slumpvariation, det kan gälla analys av resultaten av kliniska läkemedelsprövningar, prismätningar hos ett slumpmässigt urval av företag eller handla om att finna trender i tidsserier över arbetslöshet, marknadspriser, orderingång eller industriproduktion. Matematisk statistik vid Stockholms universitet är den enda institution i landet som erbjuder ett kursutbud inom specialområdet försäkringsmatematik som motsvarar Finansinspektionens kurskrav för aktuariebehörighet.